بافر و لاین درایورها

 • آی سی 74HC244PW,118

  00414052

  بافرولاین درایور 8 تایی از خانواده CMOS با 3 حالت خروجی غیرمعکوس و ولتاژکاری 2تا 6 ولت

  $۰.۵۶
 • آی سی CD4050BDRG4

  00414040

  آی سی سری CMOS غیرمعکوس کننده با 6 ورودی و 6 خروجی

  $۰.۱۲
 • آی سی HCF4050BM1

  00414015

  بافرولاین درایور 6 تایی غیرمعکوس دارای 3 حالت خروجی

  $۰.۷۰
 • آی سی MC74AC540DWG

  00414012

  بافرولاین درایور 8 تایی معکوس با 3 حالت خروجی

  $۰.۴۱
 • آی سی MC74AC541DWG

  00414013

  بافرولاین درایور 8 تایی غیرمعکوس با 3 حالت خروجی

  $۰.۳۱
 • آی سی MC74HCT244AN

  00414008

  بافرولاین درایور 8 تایی با 3 حالت خروجی

  $۱۶.۵۵
 • آی سی MC74VHC244DT

  00414048

  آی سی سری TTL شامل چهار عدد bus transceiver می باشد که دارای 8 ورودی و خروجی با دو پایه فعال ساز

  $۰.۷۰
 • آی سی SN74179N

  00414035

  بافرو لاین 4بیت موازی

  $۴.۰۰
 • آی سی SN74ALVC125PW

  00414049

  بافرولاین درایور 4 تایی غیرمعکوس با ولتاژ کاری 1.65 تا 3.6 ولت و 3 حالت خروجی

  $۱.۱۰
 • آی سی SN74LS05N

  00414024

  بافرولاین درایور 6 تایی معکوس کننده با 6 حالت خروجی

  $۰.۰۹
 • آی سی SN74LS126AN

  00414009

  بافرولاین درایور 4 تایی با 3 حالت خروجی

  $۰.۱۶
 • آی سی SN74LS244N

  00414011

  بافرولاین درایور 8 تایی غیرمعکوس با ولتاژکاری 4.75 تا 5.25 ولت

  $۰.۵۱