یکسوکننده ها

 • دیود 1N4001

  00705003

  دیود یکسوساز با ولتاژ معکوس 50 ولت و جریان دهی 1 آمپر

  ۲۵۰ تومان
 • دیود B540C-13-F

  00703014

  دیود شاتکی با تحمل ولتاژ 40 ولت و جریان 5 آمپر

  ۱۴,۳۰۰ تومان
 • دیود BA157

  00705005

  دیود یکسوساز فست با ولتاژ معکوس 400 ولت و جریان دهی 1 آمپر

  ۲۹۱ تومان
 • دیود BYV32-200

  00705010

  دیود یکسوساز فست با ولتاژ معکوس 200 ولت و جریان دهی 16 آمپر

  ۱۰,۰۳۶ تومان
 • دیود ER1004CT

  00705013

  دیود یکسوساز فست با ولتاژ معکوس 400 ولت و جریان دهی 10 آمپر با سرعت 50 نانو ثانیه

  ۱۱,۷۰۰ تومان
 • دیود ES1B

  00705008

  دیود یکسوساز فست با ولتاژ معکوس 100 ولت و جریان دهی 1 آمپر

  ۳,۵۱۰ تومان
 • دیود FR107-DIP

  00705011

  دیود یکسوساز فست با ولتاژ معکوس 1 کیلو ولت و جریان دهی 1 آمپر با سرعت 500 نانو ثانیه

  ۲۰۸ تومان
 • دیود FR207-DIP

  00705012

  دیود یکسوساز فست با ولتاژ معکوس 1 کیلو ولت و جریان دهی 2 آمپر با سرعت 500 نانو ثانیه

  ۴۶۸ تومان
 • دیود FS1M-TP

  00705006

  دیود یکسوساز فست با ولتاژ معکوس 1 کیلو ولت و جریان دهی 1 آمپر

  ۴,۰۳۰ تومان
 • دیود M7

  00705009

  1N4007 معادل SMD دیود

  ۱۶۹ تومان
 • دیود US1J-E3/61T

  00705007

  دیود یکسوساز فست با ولتاژ معکوس 600 ولت و جریان دهی 1 آمپر

  ۴,۱۸۶ تومان
 • دیود زنر 1N4148-SMD

  00705014

  دیود یکسوساز فست با ولتاژ معکوس 75 ولت و جریان دهی 0.3 آمپر با سرعت 4 نانو ثانیه

  ۸۳ تومان