شماره حسابدوست عزیز

شما می توانید برای واریز وجه از 

شماره کارت 9475 2312 3374 6104

و یا شماره حساب 8145923901

بانک ملت شعبه جابر انصاری اصفهان به نام محمد جواد شفیعی علی آبادی اقدام فرمایید.

در صورت داشتن هر گونه پرسش در این باره با شماره های زیر می توانید تماس حاصل فرمایید.
 

09133760883

03134585893     

                                                                                                                                                                                           

  پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم